Pragpur, Himachal Pradesh; November 2002.

Pragpur

Judge's Court Annexe, Pragpur